Algemene voorwaarden

Raising Heroes

Algemene voorwaarden

 

1    Voorwaarden lidmaatschap / deelname

 1. Door deelname aan de lessen en trainingen verklaart het lid / de deelnemer zich akkoord met de Algemene Voorwaarden en de tarieven van Raising Heroes.
 2. Personen onder de achttien jaar dienen een schriftelijke toestemming van hun ouder/voogd te overleggen.
 3. Raising Heroes heeft het recht de Algemene Voorwaarden, het rooster en de tarieven tussentijds aan te passen. Het lid / de deelnemer wordt hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld.
 4. De persoonlijke gegevens van het lid / de deelnemer worden vastgelegd en alleen gebruikt om het lid / de deelnemer te informeren over het aanbod en de activiteiten van Raising Heroes. De persoonlijke gegevens van het lid / de deelnemer worden niet doorgegeven of verkocht aan derden.
 5. Raising Heroes heeft het recht het lid / de deelnemer de toegang tot de les(sen) en training(en) te weigeren, indien zij hiervoor gegronde redenen heeft.
 6. Het lid / de deelnemer wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanning te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts of behandelend specialist te worden geraadpleegd.
 7. Het lid / de deelnemer is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent of trainer. Als het lid / de deelnemer onder behandeling staat van een arts, therapeut of specialist, dan raden wij het lid / de deelnemer dringend aan éérst in overleg te gaan met de behandelaar voor deelname aan de les of training.
 8. Instructies van de trainers met betrekking tot de les dienen in verband met je eigen veiligheid en de veiligheid van anderen te worden opgevolgd. Gebruik altijd je eigen verstand.
 9. Het lid / de deelnemer is verplicht geschikte en schone sportkleding te dragen, ook op instructie van de trainers. Voor alle vechtsport lessen geldt dat er in de kleding geen ritsen en/of andere harde en/of scherpe voorwerpen verwerkt mogen zijn. Tijdens de lessen is het dragen van horloges, oorbellen, piercings, ringen, etc. en/of het eten van kauwgom niet toegestaan. Lang haar dient opgebonden te worden om zodoende ongemak voor de andere deelnemers te vermijden. Ook is het dragen van een bril niet toegestaan tijdens fysieke contact. Het dragen van contactlenzen is voor eigen risico.
 10. De geleerde technieken in de vechtsportlessen kunnen een persoon ernstig en blijvend letsel toebrengen. De opgedane kennis en de geleerde technieken mogen buiten de sportschool niet worden gebruikt, tenzij er sprake zou zijn van noodweer in de zin van de (straf)wet.
 11. Raising Heroes kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van het lid. Deelname aan de lessen en trainingen geschiedt volledig op eigen risico van het lid.
 12. Raising Heroes kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele beschadigde of verloren persoonlijke bezittingen van het lid.
 13. De contributie / abonnement dient uiterlijk de 15evan de eerste maand van de afgesproken betaalperiode (maand, kwartaal, half jaar of jaar) betaald te worden. Betaling kan door het bedrag over te maken op het vermelde bankrekeningnummer van Raising Heroes o.v.v. naam van het lid en factuurnummer.
 14. Bij het innen van niet of niet tijdig betaalde contributie / abonnement per betaalverzoek of tikkie wordt € 1,25 aan administratiekosten in rekening gebracht.
 15. Actuele tarieven staan altijd vermeld op de website.
 16. De contributie / abonnement dient ook in de vakantieperiodes te worden doorbetaald. Het tarief is hierop aangepast.
 17. De eerste proefles of training is gratis. Een losse les dient contant betaald te worden, voorafgaand aan de les.
 18. Het lid / de deelnemer is tot wederopzegging lid van Raising Heroes. Opzegging kan maandelijks met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren.
 19. Er wordt geen restitutie verleend in geval van tussentijdse opzegging van het abonnement.
 20. Raising Heroes heeft het recht om tijdens schoolvakanties, feestdagen en lerarentrainingen te sluiten. De maandelijkse bijdrage wordt daardoor niet verminderd. Lessen worden ook berekend als een leerling wegens ziekte of om andere reden niet aanwezig is, tenzij individueel vooraf anders afgesproken.
 21. Tijdens een les of training is de mobiele telefoon uit of ‘stil’.
 22. Het lid / de deelnemer wordt verzocht ruim op tijd (minimaal 5 min.) aanwezig te zijn voor een les of training.
 23. Bij verhindering dient het lid / de deelnemer zich op tijd af te melden d.m.v. sms, whatsapp of e-mail.
 24. Een personal training kan kosteloos geannuleerd worden indien dit minimaal 24 uur van tevoren wordt doorgegeven. Indien annulering niet minimaal 24 uur van tevoren wordt doorgegeven zijn annuleringskosten á € 25,00 verschuldigd.
 25. Indien het lid / de deelnemer zich niet houdt aan een van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden dan zijn de trainers van Raising Heroes bevoegd het lid / de deelnemer de toegang tot de sportschool en de lessen te ontzeggen, zulks naar het eigen te vormen oordeel van de trainers en onder gehoudenheid tot betaling van de les en abonnementsgelden tot aan de opzegdatum.
 26. In gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist Raising Heroes.

 

2     Privacyverklaring en gegevensverwerking

 1. Raising Heroes legt bij het aangaan van het lidmaatschap gegevens van het lid / de deelnemer vast. Met het aangaan van het lidmaatschap geeft het lid / de deelnemer toestemming voor het verzamelen en vastleggen van deze gegevens. Deze persoonsgegevens bestaan uit onderstaande informatie:
  – naam lid en adresgegevens lid (straat, huisnummer, postcode en woonplaats);
  – geboortedatum lid;
  – e-mailadres lid;
  – vaste telefoonnummer en/of mobiele telefoonnummer;
  – maat (vecht)sportkleding en -uitrusting;
  – lidmaatschapsnummer bij toepasselijke (vecht)sportbond;
  – behaalde graduaties en prestaties (vecht)sport;
  – betalingstermijn (maand-, kwartaal-, halfjaar- of jaarbetaling);
  – aanwezigheid/afwezigheid van het lid;
  – betaalgedrag van het lid.
  Het lid / de deelnemer kan te allen tijde de toestemming voor het verzamelen en vastleggen van de gegevens weer intrekken, voor zover niet in strijd met wettelijke voorschriften en hierdoor de uitvoering van de rechten en plichten die aan Raising Heroes en het lid / de deelnemer worden gesteld in het kader van het aangegane lidmaatschap, niet worden belet.
 2. Raising Heroes informeert het lid / de deelnemer in beginsel als zij gegevens van hem of haar gaat verwerken. Raising Heroes vraagt en verzamelt geen gegevens die vallen in de categorie ‘bijzondere persoonsgegevens’ zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).
 3. Raising Heroes legt de door het lid / de deelnemer verstrekte persoonsgegevens vast met het doel uitvoering te geven aan alle rechten en plichten die voortvloeien uit het aangegane lidmaatschap, hieronder inbegrepen het versturen van een factuur en het versturen van informatie aangaande activiteiten van Raising Heroes die betrekking hebben op het uitvoeren van het aangegane lidmaatschap.
 4. Naast uitvoering van het aangegane lidmaatschap worden de gegevens vastgelegd om uitvoering te geven aan marketingactiviteiten als het versturen van een nieuwsbrief.
 5. De door het lid / de deelnemer verstrekte gegevens worden alleen door Raising Heroes vastgelegd en gebruikt en worden niet aan derden verstrekt of door derden bewerkt of gebruikt.
 6. Het verstrekken van de gevraagde gegevens door het lid / de deelnemer aan Raising Heroes is een contractuele verplichting. Zonder het verstrekken van de gegevens door het lid / de deelnemer en het vastleggen van de gegevens door Raising Heroes is het uitvoeren van het lidmaatschap niet mogelijk en daarmee reden voor beëindiging van het lidmaatschap.
 7. Raising Heroes zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen, om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking van gegevens tegen te gaan.
 8. De verstrekte gegevens worden bewaard voor de duur van het lidmaatschap of zo veel langer als noodzakelijk is op grond van wettelijke voorschriften. Na het beëindigen van het lidmaatschap dan wel de bewaartermijn op basis van wettelijke voorschriften, worden de vastgelegde gegevens door Raising Heroes verwijderd (gewist) of vernietigd.
 9. Het lid / de deelnemer heeft recht op inzage en rectificatie van de door Raising Heroes vastgelegde persoonsgegevens. Het lid / de deelnemer kan hiertoe een schriftelijk verzoek richten aan Raising Heroes. Binnen een termijn van 10 werkdagen zal Raising Heroes een bevestiging en overzicht verstrekken van de vastgelegde en/of gewijzigde gegevens van het lid.
 10. Het lid / de deelnemer heeft recht op het laten verwijderen (wissen) van de door Raising Heroes vastgelegde persoonsgegevens, voor zo ver niet in strijd met wettelijke voorschriften. Het lid / de deelnemer kan hiertoe een schriftelijk verzoek richten aan Raising Heroes. Binnen een termijn van 10 werkdagen zal Raising Heroes een bevestiging en overzicht verstrekken van het verwijderen (wissen) van de gegevens van het lid.
 11. Het lid / de deelnemer heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het lid / de deelnemer niet tevreden is over de wijze waarop zijn of haar gegevens worden vastgelegd of verwerkt door Raising Heroes of wanneer het lid / de deelnemer van mening is dat aan een schriftelijk verzoek om inzage, rectificatie en/of verwijdering van zijn of haar gegevens niet is voldaan. Het postadres van de Autoriteit Persoonsgegevens is: Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG. De Autoriteit Persoonsgegevens is telefonisch bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 0900 – 2001 201.

 

3     Social media en internet

 1. Het lid / de deelnemer gaat akkoord met het feit dat er tijdens de les(sen) of tijdens activiteiten uit hoofde van het lidmaatschap, foto- en/of filmopnames kunnen worden gemaakt en dat deze kunnen worden aangewend voor gebruik op social media en internet, zoals – maar hiermee niet beperkt tot – Facebook, Instagram, Whatsapp of de website van Raising Heroes. Indien het lid / de deelnemer hier niet mee instemt, dient hij of zij dit op eigen initiatief aan te geven, voorafgaand aan de foto- en/of filmopnames.

 

©Raising Heroes, 1 januari 2024

Lessen Maastricht
Qigong lessen

Qigong lessen

Wil je online Qigong lessen volgen? Kijk dan even op deze pagina Met de inlogcodes kun je ieder moment van de dag de online lessen volgen wanneer het jou uitkomt. Online les QIGONG: Je verbinding met aarde en kosmos wordt optimaal waardoor jouw energie weer vrijelijk kan stromen Door veel te zitten en zelfs gewoon ...

Read More

Taiji Maastricht

Taiji Maastricht

Taiji of Tai Chi lessen in Maastricht Kenmerken van Taiji Quan De hoofdkenmerken van Taiji quan zijn langzame, ontspannen, aaneengesloten bewegingen. Naast houding en routine training, dient men zich ook bezig te houden met Pushing Hands – oefeningen met partner. Deze zorgen niet alleen voor het verbeteren van fouten, het leren van alle basis ...

Read More

Kung fu Maastricht

Kung fu Maastricht

Wil je Kung fu lessen volgen in Maastricht en omstreken, bekijk dan hier ons lesrooster Wushu of Kung Fu Maastricht Wushu (武術) is Chinees voor krijgskunst. Het eerste karakter 武 (wǔ) staat voor ‘krijger’. Het tweede karakter 術 (shù) betekent ‘kunst’. Letterlijk staat WuShu dus voor krijgskunst en is een verzamelnaam voor meerdere Chinese ...

Read More